Sefer Torah Dedication - Chief Rabbi's Visit January 2010